Prace magisterskie

Propozycje tematów prac magisterskich w roku akademickim 2020/2021

 

Promotor

Tematy prac magisterskich

Dr hab. inż.

Czesław Bartnik

1.   Dynamika dekompozycji drewna w kępach ekologicznych oraz towarzysząca im mykobiota na terenie wybranego nadleśnictwa

2.   Grzyby wielkoowocnikowe w wybranym rezerwacie przyrody

Dr hab. inż.

Bartłomiej Bednarz

1.  Mykobiota Formicidae (Hymenoptera) jako wskaźnik różnorodności biologicznej ekosystemów lądowych

2.  Wpływ jemioły (Viscum sp.) na przyrosty radialne drzew

3.  Datowanie dendrochronologiczne obiektów sztuki i architektury drewnianej

4.  Dendroklimatologia drzew rosnących na terenie Miasta Krakowa

 

Dr hab. inż.

Piotr Bilański

1. Porównanie wybranych cech żerowisk drwalników (Trypodendron spp.)

Dr hab. inż.

Piotr Boroń

1.  Nasilenie jesiennej osutki sosny na sosnach zwyczajnych rosnących w dużym zwarciu i na otwartej przestrzeni

Dr hab. inż.

Robert Jankowiak,

prof. UR

1.  Grzyby zasiedlające samosiew różnych gatunków drzew leśnych

2.  Porównanie mykobioty Trypodendron leave oraz Trypodendron lineatum

3.  Grzyby endofityczne w różnych warunkach środowiskowych

4.  Grzyby zasiedlające gumowate wycieki na drzewach pestkowych

Dr inż.

Magdalena Kacprzyk

1.   Występowanie, rozwój oraz sukcesja owadów rozwijających się na materiale pozostawionym po zabiegach gospodarczych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych

2.   Wpływ technologii utylizacji drobnicy poeksploatacyjnej na entomofaunę saproksylobiontyczną i epigeiczną

3.   Rola drewna martwych drzew dla utrzymania różnorodności biologicznej terenów popożarzyskowych

Dr hab. inż.

Wojciech Kraj, prof. UR

1.   Biochemiczna charakterystyka enzymów biorących udział w degradacji chlorofilu w starzejących się liściach buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.)

2.   Peroksydaza glutationowa – biochemiczny marker stresu oksydacyjnego

3.   Biochemiczna i molekularna charakterystyka dysmutazy ponadtlenkowej u proweniencji buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) pochodzących z różnych warunków klimatycznych

Dr hab. inż.

Katarzyna Nawrot – Chorabik, prof. UR

1.  Wpływ czynników zewnętrznych na efektywność hodowli w kulturach tkankowych in vitro siewek jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.)

2.  Wybrane aspekty badań fizjologicznych in vitro nad jesionem wyniosłym (Fraxinus excelsior L.)

3.  Badania biotechnologiczne nad optymalizacją wybranych metod dla podwyższenia efektywności otrzymywania siewek świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst) w warunkach in vitro

Dr hab. inż.

Robert Rossa, prof. UR

1.     Morfometria geometryczna skrzydeł błoniastych wybranej grupy owadów (chrząszcze).

2.     Opracowanie dynamiki liczebności wybranego gatunku owada (z rodzin Scolytidae lub Cerambycidae) na wybranym obszarze.

Dr hab. inż.

Hanna Stępniewska,

prof. UR

1.     Zróżnicowanie i patogeniczność grzybów rodzaju Fusarium występujących w szkółkach leśnych

Dr hab. inż.

Sławomir Wilczyński, prof. UR

1. Dendroklimatologia populacji sosny zwyczajnej - wdziarowej (Pinus sylvestris L.) z Nadleśnictwa Łosie

2. Dendroklimatologia populacji daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) z Nadleśnictwa Prószków

3. Dendroklimatologia populacji daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) rosnącej na Górze Parkowej w Krynicy Zdrój

 

Dr inż.

Tadeusz Wojas

1.   Zależność występowania  chrząszczy saproksylicznych od różnych czynników biotycznych i abiotycznych

2.  Preferencje pokarmowe antofilnych imagines kózkowatych (Cerambycidae)

Dr inż.

Marcin Zarek

1. Dynamika sezonowych zmian zawartości wybranych  składników biochemicznych w igłach cisa pospolitego Taxus baccata L. i cisa japońskiego Taxus cuspidata Siebold & Zucc.

2. Częstość występowania wybranych markerów iSSR u cisa pospolitego w zależności od płci osobników.

3. Różnice biochemiczne między zgryzanymi i niezgryzanymi grupami osobników tarniny Prunus spinosa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR