kierunki badań

Kierunki badań

Biochemia i fizjologia roślin:

·         Badania interakcji między tkanką kalusa drzew i grzybami o różnych właściwościach biotroficznych jako podstawa oceny patogeniczności grzybów i podatności genotypów rośliny gospodarza. (K. Nawrot-Chorabik)

·         Badania nad oddziaływaniem metali ciężkich na aktywność metaboliczną wyhodowanych in vitro tkanek roślinnych. (K. Nawrot-Chorabik)

·         Badania przejść fazowych w ciele stałym – w związkach polimorficznych [M(H2O)x]ZY (B. Grad)

·         Badania wtórnych metabolitów z wybranych gatunków grzybów leśnych (B. Grad)

·         Biologia cisa pospolitego Taxus baccata (L.) (M. Zarek)

·         Fizjologia i biochemia fenologicznych form buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) (W. Kraj)

·         Krioprezerwacja tkanek roślinnych i zarodków somatycznych drzew leśnych jako technika wykorzystywana do zachowania zasobów genowych zagrożonych gatunków drzew. (K. Nawrot-Chorabik)

·         Mikrorozmnażanie ważnych gospodarczo drzew nagozalążkowych metodą somatycznej embriogenezy. (K. Nawrot-Chorabik)

·         Molekularne i biochemiczne podstawy determinacji płci u roślin drzewiastych (M. Zarek)

·         Molekularne i biochemiczne podstawy starzenia się roślin drzewiastych (W. Kraj)

·         Ocena bioróżnorodności gatunków drzew leśnych i grzybów na podstawie markerów molekularnych (W. Kraj, M. Zarek)

Entomologia:

·         Koleopterofauna torfowisk górskich w Karpatach w Polsce (T. Wojas)

·         Entomofaunistyczna waloryzacja leśnych obszarów gospodarczych i rezerwatowych (T. Wojas)

·         Ekologia i geografia wybranych grup ekologicznych i systematycznych chrząszczy

Fitopatologia i mykologia:

·         Badania nad etiologią chorób pojawiających się w drzewostanach południowej Polski

·         Badania nad zróżnicowaniem genetycznym grzybów (badania we współpracy z innymi osobami)

·         Badania patogenicznych i saprotroficznych grzybów związanych z korzeniami drzew leśnych

·         Badania podatności różnych populacji drzew leśnych na infekcje przez patogeny grzybowe

·         Badania taksonomiczne nad grzybami workowymi i ich anamorfami powiązanymi z symptomami chorobowymi drzew leśnych

·         Choroby siewek i sadzonek drzew w szkółkach leśnych – uwarunkowania pojawu i możliwości ograniczania.

·         Grzyby endofityczne drzew leśnych

·         Grzyby wielkoowocnikowe w rezerwatach i parkach narodowych

·         Mikobiota gleby i ścioły i jej związek z naturalnym odnawianiem się drzewostanów.

·         Mikobiota systemów korzeniowych świerka pospolitego

·         Mikoryzy siewek drzew w szkółkach i w odnowieniach naturalnych.

·         Mikotrofizm drzew leśnych na terenach zdegradowanych, pod wpływem emisji przemysłowych i działalności kopalnianej

·         Molekularna analiza zmienność grzybów patogenicznych i endofitycznych z rodzaju Apiognomonia wyizolowanych z liści wybranych gatunków drzew liściastych

·         Ocena relacji filogenetycznych pomiędzy blisko spokrewnionymi gatunkami grzybów z rodzaju Neonectria tworzących tzw. "grupę Neonectra coccinea"

·         Ocena występowania oraz zróżnicowania Dothistroma spp. - sprawców czerwonej plamistości igieł sosny

·         Organizmy grzybopodobne jako sprawcy chorób drzew w szkółkach i w drzewostanach.

·         Patogeniczność, zmienność wewnątrzgatunkowa, taksonomia oraz filogeneza grzybów workowych z rzędu Ophiostomatales oraz grzybów mitosporowych z rodzaju Geosmithia

·         Podatność różnych pochodzeń świerka pospolitego na patogeniczne grzybowy korzeniowe

·         Symbioza pomiędzy grzybami a owadami

·         Symptomy chorobowe i przyczyny zamierania dębów na terenie Polski południowej

·         Wpływ hydrożelu na przeżywalność i parametry hodowlane wybranych gatunków drzew leśnych

·         Zdolność saprofitycznych grzybów zgniliznowych do rozkładu drewna świerkowego

Meteorologia i klimatologia:

·         Dendrochronologia, dendroklimatologia oraz dendroekologia rodzimych oraz obcych gatunków drzew (S. Wilczyński)

·         Klimatologia leśna - mikroklimat zbiorowisk roślinnych (S. Wilczyński)

Ochrona lasu:

·         Badania nad jemiołą pospolitą w kontekście uwarunkowań klimatycznych (B. Bednarz)

·         Wpływ masowych pojawów owadów oraz występowania grzybów patogenicznych na przyrosty radialne drzew (B. Bednarz)

·         Rekonstrukcja klimatu w kontekście dendrochronologicznego datowania obiektów sztuki i architektury drewnianej (B. Bednarz)

·         Chemizm oraz biometria owadów w kontekście alternatywnych metod identyfikacji ich płci (B. Bednarz, M. Kacprzyk)

·         Badania nad występowaniem pożarów lasu i ich konsekwencje ekologiczno-gospodarcze (B. Bednarz, M .Kacprzyk)

·         Badania nad wpływem fal elektromagnetycznych na intensywność odłowu szkodliwych owadów leśnych do pułapek feromonowych (B. Bednarz)

·         Badania nad stanem fizjologicznym i termiką drzew w kontekście ich atrakcyjności dla szkodliwych owadów leśnych (B. Bednarz)

·         Skuteczność wybranych technik utylizacji drobnicy gałęziowej w ograniczeniu rozwoju szkodliwych owadów leśnych (M. Kacprzyk)

·         Badania entomofauny saproksylobiontycznej drobnicy gałęziowej, z uwzględnieniem strategii jej zagospodarowania i warunków mikrośrodowiskowych (M. Kacprzyk)

·         Wpływ wybranych technik utylizacji drobnicy gałęziowej na strukturę zgrupowań i biomasę entomofauny epigeicznej (M. Kacprzyk)

·         Badania nad spektrum patogenów w znanych i nowo powstałych obszarach gradacyjnego pojawu szkodników pierwotnych i wtórnych w Europie jako jednego z ważniejszych narzędzi w zintegrowanej ochronie lasu przed owadami (M. Kacprzyk)

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR